hoatien8286 1777 -19
BUOMNON 1634 +19

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

43 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết