TyHCM 1521 +17
kittestdomx 1503 -17

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

42 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ