BUOMNON 1653 -13
hoatien8286 1758 +13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

45 nước, 4 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết