Kythuchien 1664 -14
Colddog 1702 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

59 nước, 8 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ