hoatien8286 1771 +13
BUOMNON 1640 -13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

52 nước, 5 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết