Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

66 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua