Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

5 nước, 1 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ