BUOMNON 1627 -13
hoatien8286 1784 +13

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

75 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết