kittestdomx 1506 -12
vanly 1549 +12

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

73 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết