vanly 1561 -20
kittestdomx 1494 +20

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

67 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua