chominhchoi 1671 -16
Kythuchien 1668 +16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

99 nước, 12 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua