Kythuchien 1684 -16
chominhchoi 1655 +16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

65 nước, 6 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua