anpha2019 1631 -14
Kythuchien 1684 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

35 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết