Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

53 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ