Kythuchien 1698 +14
anpha2019 1617 -14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

72 nước, 14 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết