Mhuyzet 1694 +12
0936785998 1596 -12

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

136 nước, 13 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua