Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

33 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ