Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

70 nước, 9 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ