quypham 1626 +16
Nico2000 1617 -16

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

55 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua