Nico2000 1601 +16
quypham 1642 -16

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

31 nước, 4 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua