quypham 1626 -16
Nico2000 1617 +16

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

52 nước, 11 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua