anpha2019 1637 +14
0936785998 1584 -14

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

64 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết