quypham 1610 -20

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

40 nước, 4 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua