0936785998 1570 +18
anpha2019 1651 -18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

84 nước, 6 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết