anpha2019 1633 -18
0936785998 1588 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

57 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết