0936785998 1606 +18
anpha2019 1615 -18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

30 nước, 1 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua