quypham 1590 +12

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

86 nước, 14 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua