anpha2019 1597 -18
0936785998 1624 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

94 nước, 6 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua