0936785998 1642 -14
anpha2019 1579 +14

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

61 nước, 2 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua