quypham 1602 +12

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

43 nước, 6 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết