anpha2019 1593 -18
0936785998 1628 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

63 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết