0936785998 1646 -14
anpha2019 1575 +14

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

49 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua