anpha2019 1589 +14
0936785998 1632 -14

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

52 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết