0936785998 1618 +18
anpha2019 1603 -18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

40 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết