quypham 1614 -20

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

65 nước, 13 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua