anpha2019 1585 -18
0936785998 1636 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

51 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua