quypham 1594 +12

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

65 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua