quypham 1606 -20

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

63 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua