Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

49 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ