BUOMNON 1632 -14
Nam1976 1629 +14

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

53 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết