Buigialinh 1606 +12
kittestdomx 1514 -12

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

18 nước, 1 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết