Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

112 nước, 26 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua