kittestdomx 1502 +20
Buigialinh 1618 -20

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

36 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ