Nam1976 1643 +14
BUOMNON 1618 -14

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

124 nước, 14 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua