Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

67 nước, 6 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua