Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

82 nước, 22 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết