BUOMNON 1633 +19
toan1em2013 1693 -19

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

50 nước, 3 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua