toan1em2013 1674 -19
BUOMNON 1652 +19

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

43 nước, 4 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ