choituong 1633 -14
Kythuchien 1679 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

51 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết