BUOMNON 1671 -16
toan1em2013 1655 +16

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

71 nước, 7 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết